หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
 

เกี่ยวกับโครงการ

รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา และห้องบรรยาย
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ซึ่งเป็นเวทีวิชาการตามกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุมระยะสั้นและสำหรับในระยะยาว การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย นับเป็นกระบวนการนำความรู้ไปอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่นับเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของการวิจัยที่สำคัญของสถาบันศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน การส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสาธารณะต่อเนื่องในทุกปี นับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
ในการนี้ เครือข่ายความร่วมมือทั้ง 3 สถาบัน จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ภาคประชาชน และการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้นักวิจัยในเครือข่ายและนักวิจัยจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นเวทีวิชาการที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายในเครือข่ายและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
4. เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่จากผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
5. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะและนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย


1. อาจารย์และนักวิจัย สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ และสถาบันอื่นๆ  จำนวน 120 คน
2. นิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ  จำนวน 50 คน
3. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 50 คน
4. นักวิชาการและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  จำนวน 30 คน

รูปแบบการประชุม


1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
4. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัยและงานสร้างสรรค์) (Exhibition)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้เครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสำหรับพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยภาพรวม
3. ได้มีผลงานการวิจัยของนักวิจัยเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เผยแพร่สู่สาธารณชนสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่และประเทศโดยรวม
4. ได้เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายในเครือข่ายและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
5. ผลงานวิจัยที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติมากขึ้น

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/