หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ เอกสาร PDF DOC
1 การเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็มและบทคัดย่อ  
2 รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract)
3 รูปแบบบเรื่องเต็ม (Full Paper)
4 รูปแบบเรื่องเต็มผลงานสร้างสรรค์
5 คำแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย  

ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานประชุม

 

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/