หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

วันเวลาและสถานที่

ระยะเวลา


วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
2 มีนาคม 2558 เปิดรับลงทะเบียนและรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
8 พฤษภาคม 2558 หมดเขตรับบทความวิจัย
11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย
12 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2558 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
25 มิถุนายน 2558 แจ้งผลการพิจารณา (Accept/Reject)
26 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน
17 กรกฎาคม 2558 หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน

สถานที่


วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คลิ๊กดูแผนที่

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/