หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
เรื่อง  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือ
09.00 – 09.15 น. ชมการแสดง............................................................................

09.15 – 09.30 น.
พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พิธีมอบโล่ขอบคุณเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วม

09.30 – 10.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
โดย........................................................................................
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุ่มที่ 1  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 2  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 3  ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 4  ด้านศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มที่ 5  ด้านอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ต่อ)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ต่อ)

16.00 - 16.30 น.
พิธีปิดการประชุม
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/