หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

การเตรียมงานและกลุ่มของงานวิจัย

การเตรียมบทความเพื่อนำเสนอ

Theme การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

1.  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
2.  วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
3.  ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
4.  ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
5.  อิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับผลงานวิจัยเรื่องเต็มและบทคัดย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยในการนำเสนอภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ตามเวลาที่กำหนด โดยผลงานวิจัยจากการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ จะได้รับการตีพิมพ์รวมในเล่ม Proceedings ของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือ ไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนเจ้าของผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยจะต้องจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) 2003 ตัวอักษร TH SarabunPSK กรณี มีสมการทางคณิตศาสตร์ให้ใช้โปรแกรม mathtype โดยหัวข้อใช้ขนาดอักษร 16 และเนื้อหา ขนาดอักษร 14 เว้นระยะขอบกระดาษ ดังนี้
ระยะขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ระยะขอบขวา 2.5 เซนติเมตร
ระยะขอบบน 3 เซนติเมตร ระยะขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร
ส่งต้นฉบับผลงานวิจัยในรูปของแฟ้มข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .doc และ .pdf มายังงานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  E-Mail : conference.pnu@gmail.com

การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ประกอบด้วย การเตรียมไฟล์ข้อมูล 4 ไฟล์ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (Abstract) โดยส่งไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์ .doc และ .pdf อย่างละ 1 ไฟล์ ( หมดเขต 8 พฤษภาคม 2558 )   
2. บทความฉบับเต็ม (Full Paper) โดยส่งไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์ .doc และ .pdf อย่างละ 1 ไฟล์ ( หมดเขต 20 มิถุนายน 2558 )   

การเตรียมบทคัดย่อ

กำหนดให้บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นต้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้ว จึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และรวมกันแล้วไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อสกุลของผู้เขียน มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย
      -   บทคัดย่อภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 200 คำ
      -   บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำ
4. คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3 – 5 คำ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ (Address and E-mail address of Corresponding author)

การเตรียมเรื่องเต็ม

เนื้อหาเรื่องเต็มรวมชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อและเนื้อเรื่องไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 โดยประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อ ให้ดูตามข้อกำหนดในการเตรียมบทคัดย่อ
2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
2.1  บทนำ (Introduction)
2.2 วิธีการวิจัย (Methods)
2.3 ผลการวิจัย (Results)
2.4 อภิปรายผลการวิจัย (Discussions)
2.5 สรุปผลการวิจัย (Conclusions)
2.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถ้ามี)
2.7 เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมต้นฉบับผลงานนวัตกรรม (ชิ้นงานสร้างสรรค์)
1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อ ให้ดูตามข้อกำหนดในการเตรียมบทคัดย่อ
2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
2.1 ประเภทผลงานนวัตกรรม
2.2 แนวความคิด
2.3 ความสำคัญของการทำงานนวัตกรรม (ถ้ามี)
2.4 วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานนวัตกรรม
2.5 กระบวนการของการผลิตผลงานนวัตกรรม
2.6 อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์
2.7 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน (นวัตกรรม)
2.8  ผลงานนวัตกรรม
2.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.10 เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
3. รูปผลงานนวัตกรรม (ประกอบด้วย ชื่อผลงานนวัตกรรม ชื่อ/สร้างนวัตกรรม เทคนิค ขนาด และปีที่สร้างงานนวัตกรรม)

หมายเหตุ
-   ต้นฉบับผลงานวิจัยและนวัตกรรมบทคัดย่อที่มีจำนวนหน้าเกิน 1 หน้า หรือเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเกิน 12 หน้า และ/หรือไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยจะไม่ได้รับการพิจารณา
-   ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง เพราะฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
-   ท่านสามารถดูรูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยนวัตกรรมได้จากเอกสารแนบท้าย และเว็บไซต์ที่ http://rms.pnu.ac.th

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/