หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

รายละเอียดการลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน
สามารถชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขานราธิวาส
ชื่อบัญชี : เงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขบัญชี : 905-0-69015-7

การส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

แนบไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยการ Login เข้าสู่ระบบ แล้ว แนบเอกสารการชำระเงินผ่านระบบเท่านั้น

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ประเภทผู้เข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ)
1,500 บาท
บุคลากรภายในเครือข่ายความร่วมมือ 700  บาท
นิสิต/นักศึกษาทั่วไป 1,000  บาท
นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 300  บาท

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ประเภทผู้เข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ)
1,000 บาท
บุคลากรภายในเครือข่ายความร่วมมือ 500 บาท
นิสิต/นักศึกษาทั่วไป 300 บาท
นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ -

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/