เข้าสู่ระบบ | จัดการข้อมูล | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | ออกจากระบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน / ต้นสังกัด รูปแบบการเข้าร่วม สถานะการส่งบทความ ค่าลงทะเบียน
1เข้าร่วมการประชุมวิชาการเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอค้างชำระ
2ทดสอบ เฉยๆuniversityนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
3ซาฟิก สารีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
4ซาฟิก สารีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
5ปิยธิดา หงษ์ศรีวิทยาลัยเทคนิคระนองนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
6ณัชปุณญา ศิลาทองวิทยาลัยเทคนิคระนองนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
7นูรซาฮีรา ขาลีมหาวิทยาลัยนราธิวาสนาชนครินทร์นำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
8นูรฟาดีละห์ ยาเอ๊ะราชภัฏยะลานำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
9Allenedixนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
10CarlosBogนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
11GoldenTabsdFUpJzfJfASTนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
12Hilniteนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
13JudiuixDmZcgkwjNJSmAนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ
14LeliaSkyncนำเสนอผลงานวิจัยรอพิจารณาค้างชำระ

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/