หน้าหลัก
รายชื่อผู้เสนอ ตารางเวลา
และห้องบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด
วันเวลาและสถานที่
กำหนดการ
การเตรียมงานและ
กลุ่มของงานวิจัย
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไข
ข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่พักใน จ.นราธิวาส
ติดต่อสอบถาม
   
   
 

เข้าสู่ระบบ | จัดการข้อมูล | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | ออกจากระบบ

ลงทะเบียน

 E-mail
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 เบอร์โทร
 คำนำหน้าชื่อ
 ตำแหน่ง
 ชื่อ-นามสกุล
 มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/ต้นสังกัด
 ที่อยู่ติดต่อ
 ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
 รูปแบบการเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ประเภทผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ)
บุคลากรภายในเครือข่ายความร่วมมือ
นิสิต/นักศึกษาทั่วไป
นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ

ประเภทอาหาร
อาหารปกติ
อาหารอิสลาม
อาหารเจ

ติดต่อ : งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1104 , 08 8788 4486 โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1173
E-mail : conference.pnu@gmail.com | Website : http://rms.pnu.ac.th/